שאלת צרכים ב’יהא רעוא’

1.43K views
0 Comments

שלום וברכה. בסעודות שבת לאחר פיוט ‘אזמר בשבחין’ ישנה תפילה, ומקורה בשער הכוונות. בתפילה זו ישנה בקשה על המזונות, אך אסור לשאול צרכיו בשבת?

Changed status to publish

אמנם תפילה זו נזכרה בשער הכוונות, אך מהרח”ו כתב “ונלע”ד שאינו משם מורי ז”ל”.
מכל מקום שאלתך נידונה בספרי הפוסקים.
כתב הרב חיד”א (יוסף אומץ סי’ מד) שיש מפקפקין ואין אומרים את הבקשה על המזונות מטעם ד’אל ישאל אדם צרכיו בשבת’ (והביאו הזכור לאברהם ח”ג אות ש, ובכה”ח סי’ רסב ס”ק ח). ואכן בעל התניא בסידורו קיצר תפילה זו והשמיט ממנה את בקשת המזונות.
אך רבנו הבן איש חי בשו”ת תורה לשמה סימן קג התיר לאמרה בשבת.

המורם מכל האמור, טוב להמנע מלומר קטע זה מהתפילה בשבת, והאומר אין מזניחים אותו, שיש לו על מי לסמוך.

Answered question