מחבר ספר חמדת ימים

1.32K views
0 Comments

ראשית, יישר כוח על סדרת הסידור והחוברות ‘שים שלום’. ניכרת עבודתכם הרבה. שנית, רציתי להעיר כי כת”ר כתב בחוברת ‘שים שלום’ ט”ו בשבט בהקדמה פרט או שניים לא מדויקים.
1. כתבתם שהבן איש חי לא כתב “לשם יחוד” לשניים מקרא ואחד תרגום, והשותממתי כיצד נעלם זאת מכם? וכבר ידוע לכת”ר שהרי”ח מזרחי הוציא לאור לפני כמה שנים מכתב יד לשון חכמים חלק ג’ והוא ליקוט תפילות של הבן איש חי ממקומות שונים מספריו ומכתבי יד. בלשון חכמים חלק ג סימן ל מופיע לשם יחוד קודם קריאת כ”ו פסוקים ובלשון חכמים ח”ג סימן לא מופיע לשם יחוד קודם קריאת שנים מקרא ואחד תרגום. ושניהם לקוחים כבר מספר אחר של הבן איש חי והוא עטרת תפארת בעמ’ 189. לכן יש לתקן זאת, וזה גם מחזק את הטענה של קבלת על פה של זקני בבל שעיקר כוונתו של הבן איש חי בחיבור לשון חכמים היא כדי שלא יזדקקו לספר חמדת ימים. ובמיוחד שכן העיד מרן הגר”מ אליהו זצ”ל. וכן בודאי ידוע לכת”ר מה שכתב הבן איש חי בהלכות יום הכפורים על ספר “חמדת ימים”.
2. ומה שכת”ר כתב אחרוני זמנינו לא דחו את הספר – לפחות היה לכם לציין את דעת מרן הגר”מ אליהו זצ”ל במפורש שדחה זאת בעקבות דברי הרב פתיה, והובאו דברים אלו כבר בקונטרס שהוציא הרי”ח מזרחי, ולאחרונה הוציא זאת שוב מחדש בספר “חזון יוסף”. וכן העיד שם הרב דרזי ע”ה בהסכמתו לקונטרס של הרי”ח מזרחי, שהרב סלמאן מוצפי לא היה מתפלל תפילות חמדת ימים [למרות שכן היה לומד בספרים]. אשמח לתשובת כבודו, ויהי רצון שתשכילו בכל אשר תעשו.

Answered question

שלום עליכם.
אכן נשמט ממני שחיבר רבנו יוסף חיים נוסח לשם יחוד קודם שנים מקרא, ואף שהכרתי הנוסח, לא ידעתי שהוא מיוחס לרבנו. ותודה לך שהארת את עיני.

מכל טענתי עדיין במקומה עומדת, שאין זה מחזק את הסוברים שבשל כך חיבר רבנו יוסף חיים את לשון חכמים, דהיה לו לחבר תפילות אחרות שחיבר בעל חמדת ימים, כגון יהי רצון קודם תפילת מנחה דערב שבת קודש. ואף שהגר”מ אליהו זי”ע אמר כן, מדעתו הרחבה אמר, ואין לזה כל הכרח.

לדברי הרב פתיה כבר התייחסנו, דקיימא לן דברי חלומות וכו’, וכפי שהכריע הגר”ע יוסף זי”ע בנידו”ד.

הרב סלמן מוצפי כידוע נמנע מלומר תפילות אלו מחמת הספק, שלא ידוע מקורם. אך כיבד מאוד את הספר, והיה לומד בו תדיר, כעדות בנו הגאון רבי בן ציון מוצפי.

יישר כח, ושוב תודה שהארת עיני בדבר ה’לשם יחוד’ לשמו”ת.

הכו”ח לכבוד התורה ולומדיה

שיר שלום יוחנן ס”ט

Answered question