מהו תיקון ל”ז והאם ראוי לעשות אותו?

1.34K views
0 Comments

לכת”ר שליט”א
שמעתי על תיקון הנקרא ‘תיקון ל”ז שעות’ שעושים בימי השובבי”ם.
מהו?
שמעתי שיש חולקים עליו.

Answered question

שלום עמיחי
תיקון ל”ז שעות מקורו בספר אמת ליעקב ניניו.
תיקון זה אינו נעשה בימי השובבי”ם, כי אם בשנה מעוברת, בחודש בו המולד 10 שעות או יותר קודם ר”ח. הוא נקרא בשם ‘תיקון ל”ז שעות’ כיון שבמהלכו יש לצום ל”ז שעות שקודם המולד.
באמת ליעקב כותב את התיקון בשם ‘הרב ז”ל’, ומוסיף שעולה למספר 400 תעניות, וכפי שציינת יש שטוענים שאין לעשות את התיקון, ומייחסים אותו לכת ש”ץ שר”י.
אך למעשה נהגו בתיקון הזה רבים מגדולי ישראל, מהם רבי אליהו מני, רבנו יוסף חיים, רבי יעקב סופר, רבי עובדיה הדאיה, רבי יהודה פתיה, וכן היה מנהג בית אל הפשוט.
ועיין מה שכתב בזה בספר דברי שלום לרבי אבנר עפג’ין חלק ח’ עמוד תעז. ואי”ה לכשנדפיס תיקון זה נתייחס לזה באורך כיד ה’ הטובה.
בברכת התורה

Answered question