לעת”ל הלכה כב”ש

200 views
0 Comments

מובא בספרים בשם האריז”ל שלעתיד לבוא תהיה ההלכה כבית שמאי.
לפי הידוע לי זה לא מובא בכתבי האריז”ל שלפנינו.
ובספר בני יששכר (מאמרי חדש סיון, מאמר ו) הביא זאת בשם ספר ‘קול ברמה’ בפירושו על האידרא.
בחיפוש במחשב לא מצאתי את זה שם.
האם ידוע לכם על מקור לכך בכתבי הר”י צמח?

Answered question

שלום וברכה
בביאור ‘הצבי והצדק’ לבני יששכר כתב שמקורו הוא בדף קב ע”ב וריש קג ע”א. וכתב ששם לא נכתב הדבר בפירוש, אלא למד רבנו הבני יששכר את הדבר ממ”ש שמעלת קין ששרשו בגבורות הייתה גדולה ממעלת הבל ששרשו בחסדים. ולעתיד כשיתוקנו תהיה מעלת קין גדולה ממעלת הבל. וכן מבואר בשער הגלגולים בכמה מקומות. ושם בהקדמה ל”ד מבואר שנשמות הלל ושמאי משורש נשמתו של הבל, אך הלל מצד החסד שבו, ושמאי מצד הגבורה שבו. וביאר בספר ויקהל משה (מה ע”א) שלכן בעולם הזה שהוא עולם הבירור אין הלכה כשמאי, משום שאין הדינים הקדושים יכולים להתגלות עצמן בזה העולם כידוע. וזה העולם הוא תיקון השכינה צריך לחסד, בסוד עולם חסד יבנה. אבל בעולם התיקון לעתיד לבוא יהיה הלכה כשמאי בעת ביטול הדינים. עיי”ש שהביא עוד מקורות לזה.

מאידך הדבר לא מפורש בכתבי רבנו האר”י, ויש שפקפקו בזה, עיין מאמרו של הרב ישראל דנדרוביץ בקישור מצורף.
http://www.rambish.org.il/journals/o/or_israel/vol063/or_israel_06381.pdf

ועל דברים מעין אלו כבר כתב הרמב”ם (מלכים פי”ב ה”ב) וכל אלו הדברים וכיוצא בהן – לא ידע האדם היאך יהיו עד שיהיו.

בברכה
שיר שלום יוחנן ס”ט

Answered question