לכבוד הרב. בתפילות שבת אנו אומרים “חמדת ימים אותו קראת” – היכן מצינו שקרא הקב”ה לשבת ‘חמדת ימים’?

1.51K views
0 Comments

לכבוד הרב. בתפילות שבת אנו אומרים “חמדת ימים אותו קראת” – היכן מצינו שקרא הקב”ה לשבת ‘חמדת ימים’?

Changed status to publish

עיין ספר הפרדס לרש”י סי’ ג וז”ל:
והיכן נקרא השבת ‘חמדת ימים’? שנאמר ‘ויכל אלהים ביום השביעי’, ואין ‘ויכל’ אלא לשון חמדה. וכן הוא אומר ‘נכספה וגם כלתה’. (ועיין שם תירוץ נוסף).

ובבית יוסף (או”ח סי’ רפא) כתב בשם שבולי הלקט:
חמדת ימים אותו קראת, יש מפרשים היכן מצינו שנקרא שבת חמדה, דכתיב (בראשית ב ב) ויכל, והוא מלשון כלתה נפשי (תהלים פד ג). [כעין תירוץ רש”י שנזכר לעיל].
ויש מפרשים לא שהשבת נקרא כך, אלא כך הצעה של תפילה, ‘רצית בו וקדשתו חמדת ימים’, כלומר קדשת אותו להיות נחמד מכל הימים.
וה”ר מאיר ציר נאמן היה מתקן הדבר כן, ‘ובשביעי רצית בו וקדשתו חמדת ימים, אותו קראת זכר למעשה בראשית’ עכ”ל.

אך מנהג הספדים בכל אתר שלא לפסק כדעת הרב מאיר ציר נאמן.

בברכת התורה
שיר שלום יוחנן

Answered question