לימוד תורת הסוד

578 views
0 Comments

לכבוד הרב, השלום והברכה.
רציתי לדעת מה דעת הרב ומה דעותיהם של גדולי המקובלים בהקשר לימוד קבלה מגיל צעיר / לפני חתונה.

Answered question

שלום וברכה

כידוע, כדי לסבר את האוזן במושגים שהם מעבר לבינתנו, השתמשו מעבירי השמועה במושגים גשמיים, ואף הקבילו את המושגים הקבליים לאברי האדם הגשמי. דבר זה מצינו כבר בתורה, אשר משתמשת במושגים אלו, כגון עיני ה’, יד ה’, וישמע ה’, וכו’. וזהו מה שאמרו חכמים ‘דברה תורה כלשון בני אדם’. (עיין רמב”ם יסודי התורה פ”א ה”ח).

בתחילת שער ההקדמות (ה ע”א) מאריך מהרח”ו לבאר כי חלילה לטעות ולייחס גשמיות למעלה, כי אין למעלה גוף ודמות הגוף והכל בא לשכך את האוזן וכנ”ל, ואין שם כי אם אורות דקים בתכלית הרוחניות. הבן איש חי בספר דעת ותבונה כותב שגם אורות אלו, אין הכוונה לאור כפי שאנו מכירים, והשימוש במושג זה גם הוא בא לשכך ולסבר האוזן, ובחרו המקובלים להשתמש בו בהיותו הדבר הרוחני ביותר בו יש השגה. אך החושב שבאמת ישנם אורות פיזיים הרי זו הגשמה.

בגלל השימוש במושגים אלו חששו המקובלים להגשמה חלילה קרב הלומדים, וכן כיוון שישנם בחינות של זכר ונקבה וכו’, חששו כי העיסוק במושגים אלו יביא לצעירים שאינם נשואים הרהורים שאינם ראויים. לכן התנו מספר תנאים ללימוד הקבלה.

בהתייחס לשאלתך, הש”ך (יו”ד סי’ רמו) כתב שיש שכתבו לא ללמוד קבלה עד שיהא בן ארבעים שנה.
הרמ”ק (אור נערב ח”ג פ”א) לעומת זאת כתב שהגיל בו אפשר להתחיל ללמוד את תורת הקבלה הוא עשרים, והוסיף שצריך שיהא נשוי. מכל מקום הוא מסייג כי לא כל הדעות שוות, כלומר שבמקרים מסויימים ניתן להקל בתנאים אלו.
מהר”ם פאפירש בספר אור צדיקים כתב שני תנאים אלו, אך באופן מוחלט ונראה מדבריו שאין להקל בכך בשום אופן.
הדעות באחרונים נוטות לכאן ולכאן, עיין שו”ת דעה והשכל לרבי עובדיה הדאיה (ח”א סי’ א), ובשו”ת שמחת כהן (מהדורא בתרא יו”‘ד ב, קב) לרבי רחמים חי חויתה הכהן.

בפועל יש המלמדים גם קודם החתונה, ונלענ”ד שהכל לפי מה שהוא אדם, ולכן נראה שנכון להפנות שאלה זו לרב המלמד, שמכיר את הנפשות הפועלות שיורה דעתו.

ובכ”א אין ללמוד לבד.

בברכת התורה

Answered question