ברכות התורה

541 views
0 Comments

שלום וברכה הרב יוחנן.

אם אפשר בבקשה שאלה קטנה ברשותך.
ידוע שבקימת חצות צריך לברך ברכות השחר + ברכות התורה.
אם אחר סדר חצות הולך לישון, וקם שוב לפני עלות השחר, האם לומר שוב ברכות התורה?

Answered question

שלום וברכה
לדעת רבנו הרש”ש יש לברך ברכות השחר מיד בשעת חצות
לעומת זאת לעניין ברכות השחר, הדבר תלוי אם ישן על מיטתו או שהיה ער עד נקודת חצות.
אם היה ער עד נקודת חצות, לא יברך ברכות התורה אלא ימתין עד עלות השחר, ואז יברך.
אך אם התעורר משנתו אחר חצות יברך ברכות התורה וברכות השחר אז, ולא ימתין עד שחרית. (יעויין בא”ח תולדות אות יד, וכף החיים סופר סי’ מו אות מט).

אדם שישן וקם לתיקון חצות, ובירך ברכות השחר וברכות התורה, ושוב חזר לישון, פסק הרב עובדיה יוסף ביביע אומר (ח”ח או”ח סי’ ה) שיחזור לברך כשקם שנית משנתו,
אך טוב שיכוין בפעם הראשונה שמברך שלא לפטור עצמו לכל אותו היום אלא רק עד שישן שוב שנת קבע.
ויש חולקים על דבריו (עיין במכתב לחזקיהו לבעל השדי חמד, סי’ ד, דף כג)

Answered question