סדר פיטום הקטורת בכוונות נגד מגיפת הקורונה

לכל ישראל די בכל אתר ואתר.

הגמרא במס' מנחות (מא ע"א) אומרת כי בעידנא דריתחא ענשינן גם על ביטול מצות עשה חלילה. ומי יכול לומר שנקי הוא מלא תעשה, ק"ו מעשה.

והנה למדנו רבנו האר"י בשער הכוונות כי סגולה ידועה ובדוקה להסיר הנגף מעל ישראל היא קריאת פיטום הקטורת, שבאמירתה מעלה עליו הכתוב כאילו העלה קטורת.

ב"ה זכינו לערוך זה מכבר סדר פיטום הקטורת עם כל הכוונות השייכות לזמן מגיפה, ועתה בעוונות הרבים יש בזה צורך של ממש להסיר החרון אף מעלינו ומעל כל ישראל.

בהקדמה ליקטנו קצת מאמרי המקובלים בעניין, ונצרף אותם כאן. כמו כן מצורף קובץ פיטום הקטורת לקריאה ולהורדה. הפיצו לזיכוי הרבים.

המעוניינים להיות שותפים בהדפסה של 50,000 יח' לחלוקה חינם יצרו קשר במס' 052-6664333.

א. אמר רבי שמעון, אי בני הוו ידעין כמה עלאה עובדא דקטורת קמי קודשא בריך הוא, הוו נטלי כל מילה ומליה והוו סלקין לה עטרה על רישיהו ככתרא דדהבא (זוהר ויקהל ריח ע"ב). ועוד בעדנא דיערע מותנא בבני אנשא קיימא אתגזר וכרוזא אעבר על כל חילא דשמיא דאי ייעלון בנוהי בארעא בבתי כנסיות ובבתי מדרשות וימרון ברעות נפשא ולבא עניינא דקטורת בוסמין דהוו להו לישראל דיתבטל מותנא מנייהו (זוהר מדרש הנעלם וירא ק ע"ב). עוד אמר בוצינא קדישא דבתר דצלותא איהי כקרבנא מאן דיימא פטום הקטרת בתר תהלה לדוד בטיל מותנא מביתא (זוהר רעיא מהימנא פנחס רכד ע"א).

ב. טוב לומר פיטום הקטרת בזמן המגפה. וכן מצינו במגפת עדת קרח שנעצרה ע"י הקטורת שהקטיר אהרן. ולכן טוב מאד בזמן המגפה בר מינן, שבעת אומרו פיטום הקטרת בתפלת שחרית ומנחה יכוון בה באותה כוונה האמורה למעלה בסדר הקטורת. וגם כן כאשר האדם קם אחר חצותלילה לעסוק בתורה אחר שיאמר תיקון חצות ככתוב במקומו אחר כך יאמר פטום הקטורת בכוונה ההיא לפי שאחר חצות נכנעת ממשלת הקליפה ובפרט אם יתחברו עשרה אנשים יראי ה' ויקראו סדר פיטום הקטורת יחד בכוונה הנז' יעשה רושם גדול למעלה אם יהיה אחר חצות לילה כנזכר אמנם זהו מה שצריך לקרות בשעת הנזכרת חצות לילה אחר שתגמור הסדר הנזכר אמור פסוק ויאמר ה' אל משה קח לך סמים נטף ושחלת וחלבנה סמי' ולבונה זכה בד בבד יהיה ותאמר אותו וכו' (שעה"כ).

ג. בספר סגולות ישראל מנה את סגולותיה של פרשת הקטורת [י"א כמספר הסמנים שבה]: א. מבטלת מגפה וחלאים רעים. ב. ינצל משעבוד מלכויות. ג. הברכה מצויה במעשה ידיו. ד. ינצל מדינה של גיהנום. ה. מבטלת הקליפות והחיצונים וסטרא אחרא. ו. מבטלת הכישופים. ז. מבטלת הרהורים רעים. ח. נוחל שני עולמות עולם הזה והעולם הבא. ט. מסלק הדינים מעליו. י. ימצא חן וחסד בעיני כל רואיו. יא. מסוגלת לעושר.

 
 

 

 

[pdf-embedder url="https://www.simshalom.co.il/wp-content/uploads/2020/03/פיטום-הקטורת.pdf" title="פיטום הקטורת"]