הנהגות הרה"ק רמ"מ מוויטבסק זצלה"ה

הנהגות הרה"ק רמ"מ מוויטבסק זצלה"ה

מספר ליקוטי אמרים

ראשית חכמה יראת ה' כתיב (תהלים קיח, י) ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו, ודרשו חז"ל (נדרי כ) זהו הבושה והבושה מביאה לידי יראה מלפניו, ולהתבייש תמיד בבושה גדולה ויראה מלפניו ית"ש שמלא כל הארץ כבודו וחוקר כל הנסתרות וצופה ומביט על כל התנועות וכל המחשבות, ולהתבונן דבר זה מאד כמ"ש (תהלים טז) שויתי ה' לנגדי תמיד כמ"ש בשו"ע (סי' א).

לקיים מה שאמרו חז"ל (ברכות) איזהו פרשה קטנה שכל גופי תורה תלויים בה הוי אומר בכל דרכיך דעהו וגו' להיות כל מעשיך אכילה ושתיה ושינה ומשגל הכל לעבודת הבורא ית"ש שלא יהיו רק מה שהוא הכרח כמבואר בשו"ע.

להזהר מאד מביטול תורה ולהתמיד בכל מאי דאפשר ולקיים לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה אך להזהר שיהיה הלימוד לשמה בדחילו ורחימו, כי אורייתא בלא דחילו ורחימו, מיד וישמע ה' ויחר אפו ח"ו.

לידע לפני מי הוא אומר הדברים האלה ואיזה הדברים הוא אומר. אורייתא וקוב"ה כולא חד רק שיהיה לשמה.

לידע הדרך אשר ידבק בה האדם בו יתברך.

להזהר מאד מלימוד שלא לשמה שלא יעשה ח"ו סם המות ולהיות זך ונקי בלי שום מחשבה זרה.

ללמוד בכל יום תנ"ך עד שירגיל בהם.

ללמוד כל יום משניות ולתקן מה שפגם.

ללמוד גמרא בעיון, שגמרא בעיון משבר הקליפות אך שיהיה לשמה.

להזהר מאד ללמוד ספרי מוסר בכל יום ובפרט ספר הקדוש ראשית חכמה מיני' לא תזוע, ולהתבונן המוסר ולחזור ב' פעמים לזכרון.

ללמוד תרי"ג מצות ולהיות בקי בהם ועכ"פ לחזור בכל חודש תרי"ג מצות.

להזהר מאד לשמור שבת כהלכתו בכל החומרות שהחמירו חכמים ז"ל ראשונים ואחרונים ולהיות מחשבתו תמיד אל השבת כמו שאמרו זכור יום השבת לקדשו, שלא יסיח דעתו ממש מיום השבת.

להזהר מאד להיות ממארי דחושבנא שיעשה בכל לילה קודם השכיבה חשבון על המעשים שעשה כל היום ואם ראה שעבר עבירה ח"ו יתודה תיכף יבקש מחילה ויקנוס א"ע באיזה קנס ממון לצדקה

שלא לדבר שום שיחת חולין אף מה שצריך לו מעת קומו ממטתו עד שעה אחר התפילה, אף עם אשתו וב"ב, אם לא לצורך גדול, ויראה גם בזה לקצר מה דאפשר.

גם שלא לדבר שיחה בטלה רק בדברים הצריך לפרנסה או דברים ההכרחים כמ"ש רז"ל (יומ ) ודברת בם ולא דברים בטלים,ובעת שיוכל ללמוד פשיטא דאסור רק אפילו בעת שאינו יכול ללמוד יזהר מאד לדבק עצמו בהבורא ית"ש שלא להסיח דעתו ח"ו וכש"כ שלא ידבר ח"ו כזבים וליצנות ולה"ר ורכילות, שהם מד' כתות שאינם מקבלים פני השכינה כמבואר בכמה מקומות.

גם בשעת המנחה יזהר שלא לדבר שיחת חולין עד שעה אחר מעריב.

להזהר מאד לכבד את העניים בכל מה דאפשר ובפרט לעני הגון להיות על שולחנו בכל שבת. ועכ"פ בכל יו"ט ועכ"פ בסוכות לתת מנה יפה חלק אושפיזין לעני הגון ות"ח ולתת קודם כל שבת וקודם כל רגל מתנות לעניים כפי יכולתו.

להזהר בכל מה דאפשר להתבודד יום אחד בשבוע בתענית ובתשובה ובתורה ובתפלה ושלא להשיח שיחת חולין כלל כל היום ולקרות פרשת תשובה ופרשת היראה בכוונה.

להתפלל בכוונה ויראה להתאמץ בכל מה דאפשר שתהא בלי שום מחשבה זרה ומכש"כ פניה ח"ו.

להזהר כל היום שלא יעבור ח"ו על בל תשקצו להשהות נקביו, ומכש"כ קודם כל תפילה, ולהתפלל בנקיות ולקיים (תהלים ) ברכי נפשי את ה' וכל קרבי את שם קדשו וליתן קודם כל תפלה דבר מה לצדקה.

להזהר בעת שיזדמן עונה שלא להתפלל בבגדים אלו אלא יחליף אפילו החלוק והכובע.

להזהר לקרות ק"ש של האריז"ל בכל לילה, ולא יפסיק בין [ק"ש ל] השינה אפילו (בלא) [קודם] ברכת המפיל ולישן עכ"פ בטלית קטן תמיד.

ולעשות תיקון חצות בכל יום אף שאין לו פנאי ללמוד שאר שיעורים בין בקיץ ובין בחורף ובשבת וביו"ט מה ששייך להם.

לא יעבור מלומר כמה מזמורים של תהלים בכל יום ויום.

לומר לפני כל מצוה ולימוד לשם יחוד קוב"ה ושכינתיה.

להזהר שלא להוציא שם שמים לבטלה, ואם הזכיר ח"ו בשוגג אזי יקבל על עצמו תיכף נידוי, ויראה שיתירו לו ב"ד של ג' אנשים.

לומר כל יום פרשת היראה ופרשת תשובה, ועכ"פ ביום התענית. ואחר כוונת הלב הן הן הדברים.

להזהר מאד מאד מגאוה שדוחק כביכול רגלי השכינה כמשארז"ל (סוטה ) אין אני והוא וכו'. ומכעס שחמור ג"כ כע"ז ומקובלים החמירו שאסור להתקרב בהדיה כי טורפין נשמתו ממנו וע"ז נאמר (תהלים ) לא יהיה בך אל זר, וגם מהקפדה על דבר מצוה ואף בתוך ביתו וכש"כ וח"ו מחלוקת.

להזהר מאד מהסתכלות נשים ובתולות אף נכריות, כי מביא א"ע ח"ו לידי הרהור.

גם לא יסתכל על בגדי צבעונים של אשה ועל משכב מושב שלהם וגם על אשתו נדה לא יסתכל.

גם לא יסתכל על בהמה וחיה ועוף בשעה שנזקקין זה לזה.

גם לא יסתכל על דבר טמא, ומכש"כ שלא יגע בא"א ח"ו [שהוא] יותר חמור מבגדה.

גם לא יסתכל על אות ברית קודש. וגם לא יסתכל בבית המרחץ על אנשים ערומים.

להזהר מאד להפריש חומש מקרן, ומעשר מרוחים לא פחות ממעשר.

ולהיות שומר מצות מתי יבוא לידי ואקיימנה.

להיות זהיר מאד מעצבות רק לקיים (תהלים) עבדו את ה' בשמחה [כי] עצבות כמעט כע"ז שמראה שאינו רוצה בגזירת המלך הבורא ית"ש.

ברוך ה' לעולם אמן ואמן