המלצות והסכמות


הרה"ג המקובל רבי יחזקאל בינג שליט"א:ראש ישיבת דברי שלום ומח"ס נקודות הכסף

באתי בשורות אלו לברך מעומק לב את הרב שיר שלום יוחנן שליט"א אשר הגה רעיון נפלא בהוצאת הסידודו היקר "שים שלום" ובו כוונות קצתה וברוחה בסדר התפילה עפ"י רבותינו האר״י והרש״ש זיע״א, לכל הבא אל הקודש לכוין באופן הקצר והשווה לכל נפש. והגדיל לעשות בשלבו בסידור פסקי הלכה ממרן רבינו הבן איש חי זצוק"ל, ומרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל לתועלת הלומדים והמתפללים בו, ואמינא לפעלא טבא איישר. ואין נצרכה אלא לברכה נאמנה מעומקא דליבא, שיזכה עוד ועוד כהנה וכהנה להוסיף ולהרבות ספרים וסידורים יקרים לתועלת וזכוי הרבים, ויתקבל הסידור הזה בבתי כנסיות ובתי מדרשות, ויתפללו בו עם בית ישראל תפילותיהם קדם רבון העולמים ית״ש. ישמע חכם יוסיף לקח, להגדיל תורת ה' ולהאדירה, ויזכה לישב בשובה ונחת על התורה והעבודה מתון שפע רב וכל מילי דמיטב ברו"ג אכי"ר. הכ"ד ידידו מעריכו כערכו מברכו בכל הברכות יחזקאל בינג

הרה"ג המקובל רבי יחזקאל בינג שליט"א

הרה"ג הרב שמואל טל שליט"א:ראש ישיבת תורת החיים ומח"ס טל חיים

הובא לפניי סידור ׳שים שלום׳ שערכו ר׳ שיר שלום יוחנן יצ׳׳ו, מחובשי בית מדרשנו, המשלב בתוכו כוונות בסיסיות על פי תורת הח״ן, לעושים את צעדיהם הראשונים בתחום זה. מעיון בסידור ניכר שהעורך לא חסך כל טורח ומאמץ להוציא דבר נאה ומתוקן מתחת ידו. ברכתי שלוחה לו באהבה שיראה פירות בעמלו וסידורו יתקבל ברצון ובחיבה בקרב הראויים לו. ויהי רצון שיקבל ה׳ יתברך את כל תפילות עמו בית ישראל ברחמים וברצון ונזכה במהרה לגאולה השלמה. החותם באהבה ובברכה נאמנה שמואל טל - ראש הישיבה

הרה"ג הרב שמואל טל שליט"א

הרה"ג המקובל רבי בניהו שמואלי שליט"א:ראש ישיבת המקובלים נהר שלום, ומח"ס רחובות הנהר

שמחתי לראות גליונות מהסידור 'שים שלום' שסידר ידידנו הרב שיר שלום יוחנן שליט"א שסידר בסידור זה כונות יקרות ופשוטות שיכול כל מי שחשקה נפשו להתקרב לחכמת הקבלה לכוין אותם ולהתפלל בכוונה ובשמחה גדולה וצרף לזה פסקים מרבנו יוסף חיים זצוק"ל ומו"ר פאר הדור כמוהר"ר עובדיה יוסף זצוק"ל ודבר גדול עשה המסדר יפה ומהודר. נברך אותו כל אשר יפנה ישכיל ויצליח ויזכה לזכו הרבים וכל אשר יפנה ישכיל ויצליח אמן החותם לכבוד התורה בניהו שמואלי

הרה"ג המקובל רבי בניהו שמואלי שליט"א

הרה"ג הרב שלמה משה עמאר שליט"א:הרב הראשי לישראל, ורבה של ירושלים

התפלה היא ברום העולמות. ובני אדם מזלזלים בה, בחושבם שהיא אומנות קלה, ונוחה לכובשה, והתוצאה היא שבעוה״ר, נדיר מאד למצא את המתאמצים עליה, ויותר נדיר לפצא מכוונים בה כהלכתה, אפילו בפירוש פשט המלים. ורק מי שעמל ויגע ללמוד ביאוריה ודיניה במעט עומק כאשר תשיג ידו, מגיע אל שעריה ומתחיל לדפוק על דלתותיה, וכאשר יעמול על ברכה אחת (כגון, מה' שפתי תפתח עד מגן אברהם) להתמיד יום יום לומר כל מלה עם הבנה וכתת ביאור המלים. במשך שלש ירחים ויותר, עד שתהפוך הכונה הזו לטבע שני אצלו. ואז יוסיף עוד ברכה, ויהיה עקבי בשקידתו זו ללא הרף, אז יבין לדעת תפלה מה היא, ויהיה מכלל טועמיה. וראיתי דבריהם של הרבנים הגדולים הרב הגאון המקובל רבי בניהו שמואלי שליט"א ראש ישיבת המקובלים ״נהר שלום״ והרב הגאון רבי יחזקאל בינג שליט׳׳א ראש ישיבת המקובלים "דברי שלום", בשבחו של הרה"ג שעוסק בלימוד ה' רבי שיר שלום יוחנן שליט״א, על מה שעומד להדפיס את הסידור "שים שלום" עפ"י נוסח הספרדים ועדות המזרח. הכוללים בתוכו דברי ופסקי רבותינו רשכבה"ג ר' יוסף חיים בעל "הבן איש חי" זצוק"ל וזיע"א, ומופת הדור גאון עוזנו מרן הראש"ל רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל וזיע"א, ועוד הוסיף כוונות פשוטות בדרך הסוד והקבלה, להרים רוח המתפלל. וסמכתי על דברי הרבנים המקובלים הנ"ל העי"א. ואברך את הרה"ג הנ"ל, יהי רצון שחפץ ה' יצליח בידו, וירום קתו וכבודו, ויהי שלום בחילו, ויתברך בכל אשר לו, וא־ל־הי אברה'ם יהיה בעזר'ו, וכל אשר יעשה יצליח. מיחל ומצפה ליום בשורה שלמה משה עמאר - הראשון לציון, הרב הראשי לירושלים

הרה"ג הרב שלמה משה עמאר שליט"א