אודות

סידור שים שלום מנגיש את התפילה על פי תורת הסוד והקבלה לכלל עם ישראל בצורה פשוטה, בשילוב הכוונות בתוך סדר התפילה ובתוספת  ביאורים מגדולי המקובלים ומתורת החסידות. על הסידור חונים פסקי הלכות מגדולי פוסקי הספרדים, הרב בן איש חי, כף החיים סופר, רבנו חיים פלאג'י, וצויין כל מקום שחלק עליהם מרן פאר הדור רבנו עובדיה יוסף. נוסח הסידור נקבע ע"פ נוסחאותיו של רבנו האר"י, אחר עיון ודקדוק בכתביו ובסדורים קדומים. נוסחאות שאינן שגורות בפי כל צויינו בשולי הגליון. הסידור כולל שווא נע קמץ חטוף דגש חזק, מעמידים לקריאה נכונה של התנועות מלעיל ומלרע, וסימן עליון לדקדוק הקריאה במקום הנצרך. כמו כן נכללו כותרות להתעוררות בתפילת עמידה, מסוכמות מספר יערות דבש לרבי יהונתן אייבשיץ בהמלצת הגה"צ הרב דב קוק שליט"א. הסידור מעוטר בהסכמותיהם של גדולי ישראל ובברכתם.

מעין ההלכות: פסקי הלכה מכל גדולי ק"ק ספרים עם ציון מדוייק למקורה של הלכה. שלחן ערוך, רבי חיים פלאג'י, בן איש חי, כף החיים סופר, מנהגי בית אל, פסקי הגר"ע יוסף בנוסף בכל מקום שחלק על הבא"ח וסיעתו.

מעין הכוונות: הכוונות שולבו בתוך טקסט הסידור בצורה שאינה מפריע לתפילה הרציפה ומאוד נוחה. כולם מיוסדים על כתבי האר"י, ובפרט שער הכוונות, שהובאו ע"י האחרונים הלכה למעשה. בריש כל כוונה עומד הסבר קצר משער הכוונות או מן המפרשים. בין הספרים שצוטטו מדבריהם: שער הכוונות, פרי עץ חיים, סידור חמדת ישראל, חמדת ימים, נהר שלום, קיצור הכוונות לרמח"ל, שמן ששון, בן איש חי, עוד יוסף חי, כף החיים, ועוד רבים!

מעין הנוסחאות: לקראת המהדורה הבאה, נעשית עבודה מחקרית מקיפה המתועדת בספר נימוקי נוסחאות, לקיים דעת רבנו האר"י ונוסחאותיו בתפילה. רבנו האר"י זי"ע גילה דעתו במקומות רבים בנוסח התפילה, בדקדוק הקריאה, ובניקוד האותיות.

מעין הדקדוק: שווא נע, קמץ חטוף, דגש חזק, מעמידים לסימון הניגון (מלעיל ומלרע), סימון להפרדה בין הדבקים, חץ עליון במקום שרבים טועים בדקדוק הקריאה, כל הפסוקים מוטעמים בדקדוק גדול. ניקוד מדוייק ע"פ מסורת ק"ק ספרדים בכל הדורות.

[pdf-embedder url="https://www.simshalom.co.il/wp-content/uploads/2020/02/דוגמא.pdf"]

תודה