אודות סידור שים שלום

בדורנו דור הגאולה הצמאון לדבר ה' גדול. אנשים מציבורים מגוונים רוצים להתחבר לפנימיות התורה ולחסידות.

בסידור שים שלום ישנו מענה יחודי, כאשר בתוך תיבות התפילה שולבו כוונות טהורות מיוסדים על כתבי המקובלים ובראשם רבנו יצחק לוריא – האר"י הקדוש. בעבודת ליקוט יסודית שובצו כוונות קצרות השוות לכל נפש, וכפי שהגדיר זאת רבנו יוסף חיים בעל הבן איש חי – אף לאנשים פשוטים. כמובן שכל כוונה מלווה בהסבר פשוט בלשון המקור.

בנוסף לכך שובץ ליקוט אדיר מכמאה ספרים הכוללים ראשונים ואחרונים, ספרי חסידות וקבלה, הלכה ומנהג, המעוררים לתפילה בתכלית הכוונה, והבנה פשוטה על יסודותיה בדרכי הקבלה והחסידות.

כל זאת ועוד, בכדי לתת מענה רחב, שובצו פסקי הלכות מכתבי הבן איש חי, וצויין בכל מקום שהרב עובדיה יוסף חלק עליו למעשה. בכך זוכה המתפלל להבין את יסודות ההלכה ושרשי הדעות, וכן כיצד לנהוג להלכה ולמעשה.

הסידור נדפס על דף איכותי בצבע כרם, ובכריכה דמוי עור מפוארת, בבחינת זה א-לי ואנוהו.

הסכמות ומכתבי ברכה

11902_tumb_750Xauto
Shlomo_Amar

הרה"ג הרב שלמה משה עמאר שליט"א
ומצטרף לברכתו הגאון רבי מאיר מאזוז שליט"א

הרה"ג הרב שלמה משה עמאר שליט"א

הרב הראשי לישראל, ורבה של ירושלים

התפלה היא ברום העולמות. ובני אדם מזלזלים בה, בחושבם שהיא אומנות קלה, ונוחה לכובשה, והתוצאה היא שבעוה"ר, נדיר מאד למצא את המתאמצים עליה, ויותר נדיר לפצא מכוונים בה כהלכתה, אפילו בפירוש פשט המלים. ורק מי שעמל ויגע ללמוד ביאוריה ודיניה במעט עומק כאשר תשיג ידו, מגיע אל שעריה ומתחיל לדפוק על דלתותיה, וכאשר יעמול על ברכה אחת (כגון, מה' שפתי תפתח עד מגן אברהם) להתמיד יום יום לומר כל מלה עם הבנה וכתת ביאור המלים. במשך שלש ירחים ויותר, עד שתהפוך הכונה הזו לטבע שני אצלו. ואז יוסיף עוד ברכה, ויהיה עקבי בשקידתו זו ללא הרף, אז יבין לדעת תפלה מה היא, ויהיה מכלל טועמיה.

וראיתי דבריהם של הרבנים הגדולים הרב הגאון המקובל רבי בניהו שמואלי שליט"א ראש ישיבת המקובלים "נהר שלום" והרב הגאון רבי יחזקאל בינג שליט"א ראש ישיבת המקובלים "דברי שלום", בשבחו של הרה"ג שעוסק בלימוד ה' רבי שיר שלום יוחנן שליט"א, על מה שעומד להדפיס את הסידור "שים שלום" עפ"י נוסח הספרדים ועדות המזרח. הכוללים בתוכו דברי ופסקי רבותינו רשכבה"ג ר' יוסף חיים בעל "הבן איש חי" זצוק"ל וזיע"א, ומופת הדור גאון עוזנו מרן הראש"ל רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל וזיע"א, ועוד הוסיף כוונות פשוטות בדרך הסוד והקבלה, להרים רוח המתפלל. וסמכתי על דברי הרבנים המקובלים הנ"ל העי"א.

ואברך את הרה"ג הנ"ל, יהי רצון שחפץ ה' יצליח בידו, וירום קתו וכבודו, ויהי שלום בחילו, ויתברך בכל אשר לו, וא־ל־הי אברה'ם יהיה בעזר'ו, וכל אשר יעשה יצליח.

מיחל ומצפה ליום בשורה
שלמה משה עמאר
הראשון לציון, הרב הראשי לירושלים.
 
אני מצטרף לכל האמור
מאיר מאזוז

הרה"ג המקובל רבי יחזקאל בינג שליט"א

ראש ישיבת דברי שלום ומח"ס נקודות הכסף

באתי בשורות אלו לברך מעומק לב את הרב שיר שלום יוחנן שליט"א אשר הגה רעיון נפלא בהוצאת הסידודו היקר "שים שלום" ובו כוונות קצתה וברוחה בסדר התפילה עפ"י רבותינו האר״י והרש״ש זיע״א, לכל הבא אל הקודש לכוין באופן הקצר והשווה לכל נפש. והגדיל לעשות בשלבו בסידור פסקי הלכה ממרן רבינו הבן איש חי זצוק"ל, ומרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל לתועלת הלומדים והמתפללים בו, ואמינא לפעלא טבא איישר. ואין נצרכה אלא לברכה נאמנה מעומקא דליבא, שיזכה עוד ועוד כהנה וכהנה להוסיף ולהרבות ספרים וסידורים יקרים לתועלת וזכוי הרבים, ויתקבל הסידור הזה בבתי כנסיות ובתי מדרשות, ויתפללו בו עם בית ישראל תפילותיהם קדם רבון העולמים ית"ש. ישמע חכם יוסיף לקח, להגדיל תורת ה' ולהאדירה, ויזכה לישב בשובה ונחת על התורה והעבודה מתון שפע רב וכל מילי דמיטב ברו"ג אכי"ר.

הכ"ד ידידו מעריכו כערכו מברכו בכל הברכות
יחזקאל בינג.

הרה"ג המקובל רבי בניהו שמואלי שליט"א

ראש ישיבת המקובלים נהר שלום, ומח"ס רחובות הנהר

שמחתי לראות גליונות מהסידור 'שים שלום' שסידר ידידנו הרב שיר שלום יוחנן שליט"א שסידר בסידור זה כונות יקרות ופשוטות שיכול כל מי שחשקה נפשו להתקרב לחכמת הקבלה לכוין אותם ולהתפלל בכוונה ובשמחה גדולה.

וצרף לזה פסקים מרבנו יוסף חיים זצוק"ל ומו"ר פאר הדור כמוהר"ר עובדיה יוסף זצוק"ל ודבר גדול עשה המסדר יפה ומהודר.

נברך אותו כל אשר יפנה ישכיל ויצליח ויזכה לזכו הרבים וכל אשר יפנה ישכיל ויצליח אמן

החותם לכבוד התורה
בניהו שמואלי

הרה"ג המקובל רבי בניהו שמואלי שליט"א

ראש ישיבת המקובלים נהר שלום, ומח"ס רחובות הנהר

שמחתי לראות גליונות מהסידור 'שים שלום' שסידר ידידנו הרב שיר שלום יוחנן שליט"א שסידר בסידור זה כונות יקרות ופשוטות שיכול כל מי שחשקה נפשו להתקרב לחכמת הקבלה לכוין אותם ולהתפלל בכוונה ובשמחה גדולה וצרף לזה פסקים מרבנו יוסף חיים זצוק"ל ומו"ר פאר הדור כמוהר"ר עובדיה יוסף זצוק"ל ודבר גדול עשה המסדר יפה ומהודר. נברך אותו כל אשר יפנה ישכיל ויצליח ויזכה לזכו הרבים וכל אשר יפנה ישכיל ויצליח אמן

החותם לכבוד התורה
בניהו שמואלי

 
 

 

 

הרה"ג הרב שמואל טל שליט"א

ראש ישיבת תורת החיים ומח"ס טל חיים

תלמידי היקר, הרב שיר שלום יוחנן שליט"א, ערך סידור וסדרת מחזורים לימים נוראים ולשלושה רגלים בשים 'שים שלום'. בסידור ומחזורי 'שים שלום' משולבות כוונות בסיסיות על פי תורת הח"ן, לעושים את צעדיהם הראשונים בתחום זה, יחד עם פסקי הלכה על סדר התפילה. סידורים ומחזורים אלו יכולים לסייע מאוד למי שחשקה נפשו להתעלות במעלות פנימיות התורה וכוונותיה, ולאחוז בשיפולי גלימתם של גדולי צדיקי הדורות שזכו לכוון כוונות עילאיות בתפילותיהם הזכות.

מעיון בסידור ניכר שהרב שיר שלום לא חסך כל טורח ומאמץ להוציא דבר נאה ומתוקן מתחת ידו. ברכתי שלוחה לו באהבה שיראה פירות בעמלו, וסידורו יתקבל ברצון ובחיבה בקרב הראויים לו, ויזכה לעלות בעצמו מעלה מעלה בעבודת התפילה, ולזכות את ישראל יחד עימו.

ויהי רצון שיקבל ה' יתברך את כל תפילות עמו בית ישראל ברחמים וברצון, ויקבל את כוונותיהם הטהורות של בניו המייחדים את לבם לאביהם שבשמים, ונזכה במהרה לגאולה השלמה.

בברכה ובאהבה רבה,
שמואל טל

הרה"ג יעקב ישראל לוגאסי שליט"א

ראש כולל כתר שלמה ומחבר ספרים רבים.

מעמודי העולם היא התפילה, כמה שישקיע האדם יותר בתפילתו כך יתעלה ויתרומם עד רומו של עולם, כל תוספת כוונה, כל תוספת התעוררות מובילה להתרוממות הנפש ולדביקות באלקים.

זכה הרב שיר שלום יוחנן שליט"א לערוך סידור עם כוונות קצרות מיוסדים על רבותינו המקובלים זיע"א, וללא ספק זה שיעיין בתפילתו בהן, ואפילו בחלקן יחוש בנפשו קדושה, התעלות וקרבת ה'.

יעקב ישראל לוגאסי.

הגה"צ המקובל הרב דב הכהן קוק שליט"א

ראש ישיבת מאורות רפאל בטבריה.

ראיתי מחזורי וסידורי "שים שלום" שההדיר רבי שיר שלום יוחנן הי"ו וכל הרואה אומר ברקאי – באופן שאין צריך הסכמה אלא ברכת כהן הדיוט שיזכה לזכות את הרבים בעבודה שבלב ע"י כוונת הלב של ההדפסה ועליכם תבוא ברכת השנה:

תחל שנה וברכותיה

ד. קוק הכהן.

הרב ישראל א

הרה"ג המקובל רבי ישראל אביחי שליט"א

ראש ישיבת המקובלים בית אל.

הובא לפני הסידור אשר חיבר הרב שיר שלום יוחנן שליט"א בשם: "שים שלום" עם שילוב כוונות קצרות מתורת הסוד, על פי רבותינו הקדושים האריז"ל והרש"ש הקדוש זיע"א.

והביא מפסקי ההלכות לרבינו הבן איש חי זצוק"ל. ומרן עובדיה יוסף זצוק"ל. ואומר איישר חיליה של המחבר לאורייתא על הרעיון הנפלא וההשקעה אשר השקיע בספרו הנ"ל. שהרי אמרו חז"ל על שלושה דברים העולם עומד על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. ועבודה זו תפילה. וידוע שהיא עומדת ברום העולמות העליונים. 

ראיתי את הסכמתם של הרבנים הגדולים שליט"א שהגדילו בשבחו של המחבר העוסק בלימוד התורה הקדושה, ואמרתי להוסיף את ברכתי והסכמתי מעומקא דליבא לסידור "שים שלום", ולברך את המחבר שליט"א בכל מילי דמיטב, ויזכה שיפרצו מעיינותיו החוצה, לזכות את הרבים ע"י סידורו זה הנפלא, ובכל אשר יפנה ישכיל ויצליח.

הכותב לכבוד התורה ולומדיה
הרב ישראל אביחי שליט"א
ראש ישיבת המקובלים "בית אל" תכב"ץ
עיה"ק ירושלים תובב"א

הרה"ג המקובל רבי תדהר אילון אזולאי שליט"א

ראש ישיבת המקובלים שמן ששון, ומח"ס עץ התדהר.

לכבוד הרב החשוב שיר שלום יוחנן שליט"א
נתכבדתי במספר עלים מסידורך החשוב והנפלא "שים שלום"
והוא סידור עם שילוב של כוונות קצרות כפי שבחר לסדר הרב הנז' ע"פ תורת הקבלה של המאור הגדול רבנו האר"י הקדוש וכפי שכתב רבנו הגדול הרש"ש הקדוש זי"ע, ושזר לכל אורכו הלכות ע"פ גאוני הפוסקים דבר דבור על אופניו.

גם סידר נוסח התפילה אחר עיון ולימוד ע"פ רבנו האר"י הקדוש כפי שהעלה על הכתב רבנו מהרח"ו זי"ע, והשווה כתבים של סידורים ישנים קודם גזירת הצנזור שר"י. 

ואני לעצמי אינני מומחה בנוסח הנז' שהרי קבלנו נוסח הספרדי כפי הנכתב בסידורי הרש"ש לענפיהם, אך ראיתי עמל רב ומחקר עצום והשוואה עם הלכה, קבלה וכוונות ועל זה נברכו איישר חיליא לאוריתא במקצוע קדוש זה. 

ויהי רצון מלפני אבינו שבשמים שסידורו החשוב יהיה לזכות ותועלת הרבים לעבודתו ית' לש"ש וקירוב הגאולה, ושיפוצו מעיינותיו חוצה וה' ית' יהא בעזרו לחדש עוד חידושים נפלאים ויכתוב ספרים רבים לש"ש וקירוב הגאולה, ויזכה ללמוד וללמד וכו' ולהיות כמעין המתגבר אורך ימים ושנות חיים טובים בריאים ומאושרים בשמחה ודבקות לעבודתו ית'. ויתברך בכל מילי דמיטב אכי"ר. 

ושנזכה כל ישראל כאחד לאקמא שכינתא מעפרא ולקבל משיח צדקנו היום.

ובס"ד נצפה לגאולה שלימה
תדהר אילון אזולאי

עוד דרך ארוכה לפנינו. 
כעת נמצאים בשלבי עריכה: 

  1. מהדורה שניה של הסידור השלם 
  2. סט מחזורים ח' כרכים
  3. סידור לבת ישראל
  4. סידור ליום השבת
  5. סידור מורחב – קיצור כוונות הרש"ש
  6. ספר נימוקי נוסחאות ועוד

ההוצאות רבות, וכבר אמרו חז"ל 'אם אין קמח אין תורה'. 
הרם תרומה חד פעמית, או צור קשר והנצח את יקירך, לעילוי נשמתם, ולהבדיל לרפואתם בסידורים הנדפסים.

הרם תרומתך

פרטים אישיים

סה"כ תרומה: ₪10

סידור לשבת
סידור לשבת 90%
סידור מהדורה בתרא
מחזור ליום הכפורים 3%
סליחות מהדורה בתרא
עיצוב אתרים 0%
הגדה של פסח מהדורה בתרא
עיצוב אתרים 0%
סידור לבת ישראל
מחזור לסוכות 0%