אודות סידור שים שלום

סידור שים שלום מנגיש את התפילה על פי תורת הסוד והקבלה לכלל עם ישראל בצורה פשוטה, בשילוב הכוונות בתוך סדר התפילה ובתוספת  ביאורים מגדולי המקובלים ומתורת החסידות.על הסידור חונים פסקי הלכות מגדולי פוסקי הספרדים, הרב בן איש חי, כף החיים סופר, רבנו חיים פלאג’י, וצויין כל מקום שחלק עליהם מרן פאר הדור רבנו עובדיה יוסף. מעתה יוכלו כלל ק”ק ספרדים להתפלל בסידור אחד.הנוסח מדוייק מסידור ‘ויניציא רפ”ד’  עליו העיד האר”י הקדוש כנוסח המדוייק ביותר, והוסיף עליו תיקונים בספרו ‘שער הכוונות’. בכל מקום שמנהג ק”ק ספרדים שונה, נוסח סידור ויניציא רפ”ד צויין בשולי הדף.כולל שווא נע קמץ חטוף דגש חזק מעמידים לקריאה נכונה של התנועות מלעיל ומלרע, וסימן עליון לדקדוק הקריאה במקום הנצרך…כותרות להתעוררות בתפילת עמידה, מסוכמות מספר יערות דבש לרבי יהונתן אייבשיץ בהמלצת הגה”צ הרב דב קוק שליט”א.מעוטר בהסכמותיהם של גדולי ישראל ובברכתם.

מעין ההלכות: פסקי הלכה מכל גדולי ק”ק ספרים עם ציון מדוייק למקורה של הלכה. שלחן ערוך, רבי חיים פלאג’י, בן איש חי, כף החיים סופר, מנהגי בית אל, פסקי הגר”ע יוסף בנוסף בכל מקום שחלק על הבא”ח וסיעתו.

מעין הכוונות: הכוונות שולבו בתוך טקסט הסידור בצורה שאינה מפריע לתפילה הרציפה ומאוד נוחה. כולם מיוסדים על כתבי האר”י, ובפרט שער הכוונות, שהובאו ע”י האחרונים הלכה למעשה. בריש כל כוונה עומד הסבר קצר משער הכוונות או מן המפרשים. בין הספרים שצוטטו מדבריהם: שער הכוונות, פרי עץ חיים, סידור חמדת ישראל, חמדת ימים, נהר שלום, קיצור הכוונות לרמח”ל, שמן ששון, בן איש חי, עוד יוסף חי, כף החיים, ועוד רבים!

מעין הנוסחאות: לקראת המהדורה הבאה, נעשית עבודה מחקרית מקיפה המתועדת בספר נימוקי נוסחאות, לקיים דעת רבנו האר”י ונוסחאותיו בתפילה. רבנו האר”י זי”ע גילה דעתו במקומות רבים בנוסח התפילה, בדקדוק הקריאה, ובניקוד האותיות.

מעין הדקדוק: שווא נע, קמץ חטוף, דגש חזק, מעמידים לסימון הניגון (מלעיל ומלרע), סימון להפרדה בין הדבקים, חץ עליון במקום שרבים טועים בדקדוק הקריאה, כל הפסוקים מוטעמים בדקדוק גדול. ניקוד מדוייק ע”פ מסורת ק”ק ספרדים בכל הדורות.

 

הסכמות ומכתבי ברכה

הרה”ג הרב שלמה משה עמאר שליט”א
ומצטרף לברכתו הגאון רבי מאיר מאזוז שליט”א

התפלה היא ברום העולמות. ובני אדם מזלזלים בה, בחושבם שהיא אומנות קלה, ונוחה לכובשה, והתוצאה היא שבעוה״ר, נדיר מאד למצא את המתאמצים עליה, ויותר נדיר לפצא מכוונים בה כהלכתה, אפילו בפירוש פשט המלים. ורק מי שעמל ויגע ללמוד ביאוריה ודיניה במעט עומק כאשר תשיג ידו, מגיע אל שעריה ומתחיל לדפוק על דלתותיה, וכאשר יעמול על ברכה אחת (כגון, מה’ שפתי תפתח עד מגן אברהם) להתמיד יום יום לומר כל מלה עם הבנה וכתת ביאור המלים. במשך שלש ירחים ויותר, עד שתהפוך הכונה הזו לטבע שני אצלו. ואז יוסיף עוד ברכה, ויהיה עקבי בשקידתו זו ללא הרף, אז יבין לדעת תפלה מה היא, ויהיה מכלל טועמיה. וראיתי דבריהם של הרבנים הגדולים הרב הגאון המקובל רבי בניהו שמואלי שליט”א ראש ישיבת המקובלים ״נהר שלום״ והרב הגאון רבי יחזקאל בינג שליט׳׳א ראש ישיבת המקובלים “דברי שלום”, בשבחו של הרה”ג שעוסק בלימוד ה’ רבי שיר שלום יוחנן שליט״א, על מה שעומד להדפיס את הסידור “שים שלום” עפ”י נוסח הספרדים ועדות המזרח. הכוללים בתוכו דברי ופסקי רבותינו רשכבה”ג ר’ יוסף חיים בעל “הבן איש חי” זצוק”ל וזיע”א, ומופת הדור גאון עוזנו מרן הראש”ל רבנו עובדיה יוסף זצוק”ל וזיע”א, ועוד הוסיף כוונות פשוטות בדרך הסוד והקבלה, להרים רוח המתפלל. וסמכתי על דברי הרבנים המקובלים הנ”ל העי”א. ואברך את הרה”ג הנ”ל, יהי רצון שחפץ ה’ יצליח בידו, וירום קתו וכבודו, ויהי שלום בחילו, ויתברך בכל אשר לו, וא־ל־הי אברה’ם יהיה בעזר’ו, וכל אשר יעשה יצליח. מיחל ומצפה ליום בשורה שלמה משה עמאר – הראשון לציון, הרב הראשי לירושלים.
 
גם אני מצטרף לכל האמור
מאיר מאזוז

הרה”ג המקובל רבי יחזקאל בינג שליט”א

ראש ישיבת דברי שלום ומח”ס נקודות הכסף

באתי בשורות אלו לברך מעומק לב את הרב שיר שלום יוחנן שליט”א אשר הגה רעיון נפלא בהוצאת הסידודו היקר “שים שלום” ובו כוונות קצתה וברוחה בסדר התפילה עפ”י רבותינו האר״י והרש״ש זיע״א, לכל הבא אל הקודש לכוין באופן הקצר והשווה לכל נפש. והגדיל לעשות בשלבו בסידור פסקי הלכה ממרן רבינו הבן איש חי זצוק”ל, ומרן רבינו עובדיה יוסף זצ”ל לתועלת הלומדים והמתפללים בו, ואמינא לפעלא טבא איישר. ואין נצרכה אלא לברכה נאמנה מעומקא דליבא, שיזכה עוד ועוד כהנה וכהנה להוסיף ולהרבות ספרים וסידורים יקרים לתועלת וזכוי הרבים, ויתקבל הסידור הזה בבתי כנסיות ובתי מדרשות, ויתפללו בו עם בית ישראל תפילותיהם קדם רבון העולמים ית״ש. ישמע חכם יוסיף לקח, להגדיל תורת ה’ ולהאדירה, ויזכה לישב בשובה ונחת על התורה והעבודה מתון שפע רב וכל מילי דמיטב ברו”ג אכי”ר. הכ”ד ידידו מעריכו כערכו מברכו בכל הברכות יחזקאל בינג.

הרה”ג הרב שלמה משה עמאר שליט”א

הרב הראשי לישראל, ורבה של ירושלים

התפלה היא ברום העולמות. ובני אדם מזלזלים בה, בחושבם שהיא אומנות קלה, ונוחה לכובשה, והתוצאה היא שבעוה״ר, נדיר מאד למצא את המתאמצים עליה, ויותר נדיר לפצא מכוונים בה כהלכתה, אפילו בפירוש פשט המלים. ורק מי שעמל ויגע ללמוד ביאוריה ודיניה במעט עומק כאשר תשיג ידו, מגיע אל שעריה ומתחיל לדפוק על דלתותיה, וכאשר יעמול על ברכה אחת (כגון, מה’ שפתי תפתח עד מגן אברהם) להתמיד יום יום לומר כל מלה עם הבנה וכתת ביאור המלים. במשך שלש ירחים ויותר, עד שתהפוך הכונה הזו לטבע שני אצלו. ואז יוסיף עוד ברכה, ויהיה עקבי בשקידתו זו ללא הרף, אז יבין לדעת תפלה מה היא, ויהיה מכלל טועמיה. וראיתי דבריהם של הרבנים הגדולים הרב הגאון המקובל רבי בניהו שמואלי שליט”א ראש ישיבת המקובלים ״נהר שלום״ והרב הגאון רבי יחזקאל בינג שליט׳׳א ראש ישיבת המקובלים “דברי שלום”, בשבחו של הרה”ג שעוסק בלימוד ה’ רבי שיר שלום יוחנן שליט״א, על מה שעומד להדפיס את הסידור “שים שלום” עפ”י נוסח הספרדים ועדות המזרח. הכוללים בתוכו דברי ופסקי רבותינו רשכבה”ג ר’ יוסף חיים בעל “הבן איש חי” זצוק”ל וזיע”א, ומופת הדור גאון עוזנו מרן הראש”ל רבנו עובדיה יוסף זצוק”ל וזיע”א, ועוד הוסיף כוונות פשוטות בדרך הסוד והקבלה, להרים רוח המתפלל. וסמכתי על דברי הרבנים המקובלים הנ”ל העי”א. ואברך את הרה”ג הנ”ל, יהי רצון שחפץ ה’ יצליח בידו, וירום קתו וכבודו, ויהי שלום בחילו, ויתברך בכל אשר לו, וא־ל־הי אברה’ם יהיה בעזר’ו, וכל אשר יעשה יצליח. מיחל ומצפה ליום בשורה שלמה משה עמאר – הראשון לציון, הרב הראשי לירושלים.

הרה”ג המקובל רבי בניהו שמואלי שליט”א

ראש ישיבת המקובלים נהר שלום, ומח”ס רחובות הנהר

שמחתי לראות גליונות מהסידור ‘שים שלום’ שסידר ידידנו הרב שיר שלום יוחנן שליט”א שסידר בסידור זה כונות יקרות ופשוטות שיכול כל מי שחשקה נפשו להתקרב לחכמת הקבלה לכוין אותם ולהתפלל בכוונה ובשמחה גדולה וצרף לזה פסקים מרבנו יוסף חיים זצוק”ל ומו”ר פאר הדור כמוהר”ר עובדיה יוסף זצוק”ל ודבר גדול עשה המסדר יפה ומהודר. נברך אותו כל אשר יפנה ישכיל ויצליח ויזכה לזכו הרבים וכל אשר יפנה ישכיל ויצליח אמן החותם לכבוד התורה בניהו שמואלי

הרה”ג הרב שמואל טל שליט”א

ראש ישיבת תורת החיים ומח”ס טל חיים

הובא לפניי סידור ׳שים שלום׳ שערכו ר׳ שיר שלום יוחנן יצ׳׳ו, מחובשי בית מדרשנו, המשלב בתוכו כוונות בסיסיות על פי תורת הח״ן, לעושים את צעדיהם הראשונים בתחום זה. מעיון בסידור ניכר שהעורך לא חסך כל טורח ומאמץ להוציא דבר נאה ומתוקן מתחת ידו. ברכתי שלוחה לו באהבה שיראה פירות בעמלו וסידורו יתקבל ברצון ובחיבה בקרב הראויים לו. ויהי רצון שיקבל ה׳ יתברך את כל תפילות עמו בית ישראל ברחמים וברצון ונזכה במהרה לגאולה השלמה. החותם באהבה ובברכה נאמנה שמואל טל – ראש הישיבה

הרה”ג יעקב ישראל לוגאסי שליט”א

ראש כולל כתר שלמה ומחבר ספרים רבים.

מעמודי העולם היא התפילה, כמה שישקיע האדם יותר בתפילתו כך יתעלה ויתרומם עד רומו של עולם, כל תוספת כוונה, כל תוספת התעוררות מובילה להתרוממות הנפש ולדביקות באלקים.

זכה הרב שיר שלום יוחנן שליט”א לערוך סידור עם כוונות קצרות מיוסדים על רבותינו המקובלים זיע”א, וללא ספק זה שיעיין בתפילתו בהן, ואפילו בחלקן יחוש בנפשו קדושה, התעלות וקרבת ה’.

יעקב ישראל לוגאסי.

הגה”צ המקובל הרב דב הכהן קוק שליט”א

ראש ישיבת מאורות רפאל בטבריה.

ראיתי מחזורי וסידורי “שים שלום” שההדיר רבי שיר שלום יוחנן הי”ו וכל הרואה אומר ברקאי – באופן שאין צריך הסכמה אלא ברכת כהן הדיוט שיזכה לזכות את הרבים בעבודה שבלב ע”י כוונת הלב של ההדפסה ועליכם תבוא ברכת השנה:

תחל שנה וברכותיה

ד. קוק הכהן.

סידור שים שלום

הרה”ג המקובל רבי ישראל אביחי שליט”א

ראש ישיבת המקובלים בית אל.

הובא לפני הסידור אשר חיבר הרב שיר שלום יוחנן שליט”א בשם: “שים שלום” עם שילוב כוונות קצרות מתורת הסוד, על פי רבותינו הקדושים האריז”ל והרש”ש הקדוש זיע”א.

והביא מפסקי ההלכות לרבינו הבן איש חי זצוק”ל. ומרן עובדיה יוסף זצוק”ל. ואומר איישר חיליה של המחבר לאורייתא על הרעיון הנפלא וההשקעה אשר השקיע בספרו הנ”ל. שהרי אמרו חז”ל על שלושה דברים העולם עומד על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. ועבודה זו תפילה. וידוע שהיא עומדת ברום העולמות העליונים. 

ראיתי את הסכמתם של הרבנים הגדולים שליט”א שהגדילו בשבחו של המחבר העוסק בלימוד התורה הקדושה, ואמרתי להוסיף את ברכתי והסכמתי מעומקא דליבא לסידור “שים שלום“, ולברך את המחבר שליט”א בכל מילי דמיטב, ויזכה שיפרצו מעיינותיו החוצה, לזכות את הרבים ע”י סידורו זה הנפלא, ובכל אשר יפנה ישכיל ויצליח.

הכותב לכבוד התורה ולומדיה
הרב ישראל אביחי שליט”א
ראש ישיבת המקובלים “בית אל” תכב”ץ
עיה”ק ירושלים תובב”א

הרה”ג המקובל רבי תדהר אילון אזולאי שליט”א

ראש ישיבת המקובלים שמן ששון, ומח”ס עץ התדהר.

לכבוד הרב החשוב שיר שלום יוחנן שליט”א
נתכבדתי במספר עלים מסידורך החשוב והנפלא “שים שלום
והוא סידור עם שילוב של כוונות קצרות כפי שבחר לסדר הרב הנז’ ע”פ תורת הקבחה שח המאור הגדול רבנו האר”י הקדוש וכפי שכתב רבנו הגדול הרש”ש הקדוש זי”ע, ושזר לכל אורכו הלכות ע”פ גאוני הפוסקים דבר דבור על אופניו.

גם סידר נוסח התפילה אחר עיון ולימוד ע”פ רבנו האר”י הקדוש כפי שהעלה על הכתב רבנו מהרח”ו זי”ע, והשווה כתבים של הסידור כפי הנדפס בויניציא שנת רפ”ד שהוא סידור קודם גזירת הצנזור שר”י. 

ואני לעצמי אינני מומחה בנוסח הנז’ שהרי קבלנו נוסח הספרדי כפי הנכתב בסידורי הרש”ש לענפיהם, אך ראיתי עמל רב ומחקר עצום והשוואה עם הלכה, קבלה וכוונות ועל זה נברכו איישר חיליא לאוריתא במקצוע קדוש זה. 

ויהי רצון מלפני אבינו שבשמים שסידורו החשוב יהיה לזכות ותועלת הרבים לעבודתו ית’ לש”ש וקירוב הגאולה, ושיפוצו מעיינותיו חוצה וה’ ית’ יהא בעזרו לחדש עוד חידושים נפלאים ויכתוב ספרים רבים לש”ש וקירוב הגאולה, ויזכה ללמוד וללמד וכו’ ולהיות כמעין המתגבר אורך ימים ושנות חיים טובים בריאים ומאושרים בשמחה ודבקות לעבודתו ית’. ויתברך בכל מילי דמיטב אכי”ר. 

ושנזכה כל ישראל כאחד לאקמא שכינתא מעפרא ולקבל משיח צדקנו היום.

ובס”ד נצפה לגאולה שלימה
תדהר אילון אזולאי

צור קשר

כתובת: יד בנימין, ישראל.

טלפון: 050-5714746

כתובת מייל: sidursimshalom@gmail.com

הרם תרומתך

עוד דרך ארוכה לפנינו. 
כעת נמצאים בשלבי עריכה: 

  1. מהדורה שניה של הסידור השלם 
  2. סט מחזורים ז’ כרכים
  3. סידור לבת ישראל
  4. סידור ליום השבת
  5. סידור מורחב – קיצור כוונות הרש”ש
  6. ספר נימוקי נוסחאות ועוד

ההוצאות רבות, וכבר אמרו חז”ל ‘אם אין קמח אין תורה’. 
הרם תרומה חד פעמית, או צור קשר והנצח את יקירך, לעילוי נשמתם, ולהבדיל לרפואתם בסידורים הנדפסים.

הרם תרומתך

פרטים אישיים

פרטי חיוב

השאר פרטיך וניצור עמך קשר בהקדם להשלמת התרומה.

בברכת התורה

סה"כ תרומה: ₪10

סידור לשבת
סידור לשבת 90%
מחזור ליום הכפורים
מחזור ליום הכפורים 15%
מחזור לסוכות
מחזור לסוכות 0%
מחזור לפסח
עיצוב אתרים 0%
מחזור לשבועות
עיצוב אתרים 0%